Podmínky použití pro Breachers

Poslední aktualizace: 21/06/2023

O TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ

Tyto podmínky používání (dále jen “podmínky používání”) upravují používání těchto webových stránek (dále jen “webové stránky Breachers”) a všech produktů, softwaru, aplikací pro virtuální/rozšířenou realitu nebo mobilních aplikací Breachers (dále jen “produkty Breachers”). Tato smlouva je uzavřena mezi vámi jako uživatelem produktů Breachers nebo návštěvníkem webových stránek Breachers a společností Triangle Factory bv (“Triangle Factory”, “my”), vlastníkem webových stránek Breachers a vývojářem produktů Breachers. Když používáte webové stránky Breachers nebo produkty Breachers, souhlasíte s těmito podmínkami používání. Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte nebo nesplňujete požadavky na způsobilost k používání webových stránek Breachers nebo produktů Breachers, zdržte se prosím návštěvy webových stránek Breachers nebo používání produktů Breachers. Jste zodpovědní za osoby, které používají váš účet nebo vaše zařízení na produktech Breachers nebo webových stránkách Breachers. Společnost Triangle Factory může ukončit tyto Podmínky používání a licenci udělenou na základě těchto Podmínek používání, omezit, pozastavit nebo odebrat váš přístup na webové stránky Breachers a produkty Breachers nebo proti vám podniknout (právní) kroky, pokud zjistí, že porušujete tyto Podmínky používání, neoprávněně využíváte omezenou licenci udělenou na základě těchto Podmínek používání nebo nedodržujete Kodex chování.

Veškerá práva, která vám nejsou výslovně udělena v rámci těchto Podmínek použití, si vyhrazuje společnost Triangle Factory a její poskytovatelé licencí. Pokud dojde k rozporu mezi těmito Podmínkami používání a jinými ustanoveními, která lze nalézt na webových stránkách společnosti Breachers nebo na produktech společnosti Breachers, mají přednost tyto Podmínky používání.

KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ?

Za tyto Podmínky používání odpovídá společnost Triangle Factory bv (“Triangle Factory”, “my”), vlastník Webových stránek Breachers a vývojář Produktů Breachers. Triangle Factory je soukromá společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese Dublinstraat 35/007, 9000 Gent, Belgie a je registrována pod číslem společnosti BE0822.717.673. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek používání, můžete nás kontaktovat zasláním dotazu na výše uvedenou adresu nebo nám můžete zaslat e-mail na adresu info@triangle-factory.be.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Pokud využíváte webové stránky Breachers a produkty Breachers, zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a uchováváme soubory cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady pečlivě a pravidelně četli, abyste byli informováni o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Při používání webových stránek Breachers a produktů Breachers prohlašujete, že jste vzali na vědomí naše zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese privacy@triangle-factory.be.

POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST

Abyste mohli využívat webové stránky Breachers nebo produkty Breachers, musí vám být alespoň 13 let. Pokud jste nezletilí (starší 13 let), musíte se seznámit s těmito podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů a zásadami používání souborů cookie společně se svým rodičem nebo opatrovníkem. Společnost Triangle Factory doporučuje opatrovníkům a rodičům, aby se seznámili s rodičovskou kontrolou dostupnou na zařízeních nezletilých.

LICENCE

Udělujeme vám osobní, omezenou, nepřenosnou, nepřevoditelnou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k používání webových stránek společnosti Breachers a produktů společnosti Breachers, k nimž máte přístup, pro vaše nekomerční použití za předpokladu, že tuto licenci budete používat v souladu s těmito Podmínkami používání. Obsah a materiály na těchto webových stránkách společnosti Breachers a na produktech společnosti Breachers jsou chráněny ochrannými známkami, autorskými právy, právy k designu, obchodním tajemstvím a dalšími vlastnickými právy a právy duševního vlastnictví a nic v těchto podmínkách používání nebo na produktech společnosti Breachers a webových stránkách společnosti Breachers nelze považovat za převod nebo postoupení takových práv. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte obsah nebo materiály na webových stránkách Breachers nebo na produktech Breachers, včetně (bez omezení) jejich softwaru, písemných materiálů, obrázků, zvukových a video materiálů, kopírovat, distribuovat, prodávat, zpětně upravovat, ani je používat pro veřejné nebo komerční účely. Webové stránky společnosti Breachers a produkty společnosti Breachers nesmíte používat k jiným než určeným účelům.

Veškeré vlastnictví, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k webovým stránkám Breachers a produktům Breachers vlastní společnost Triangle Factory a poskytovatelé licencí společnosti Triangle Factory. Webové stránky Breachers a produkty Breachers včetně jejich materiálů jsou licencovány, nikoli prodávány, pro vaše použití. Tato licence nezakládá žádné vlastnické právo.

KODEX CHOVÁNÍ

Při používání webových stránek Breachers a produktů Breachers se zavazujete dodržovat následující pravidla chování (“kodex chování”):

Neporušujete žádné platné zákony a předpisy, a to ani obsahem, který nahráváte na svůj účet;

Nebudete zasahovat do organizačních a technických opatření, která společnost Triangle Factory nainstalovala za účelem zajištění bezpečného prostředí pro své uživatele, ani nebudete používat zařízení nebo software, který by mohl tato opatření narušit;

chováte se ohleduplně k ostatním uživatelům, nebráníte jim v používání produktů a webových stránek společnosti Breachers a nenahráváte ani nešíříte obsah, který je nevhodný, škodlivý, představuje nenávistné projevy, je hanlivý, obtěžující, urážlivý nebo výhružný nebo který porušuje práva (duševního vlastnictví) třetí strany;

nepodvádíte, nenabízíte podporu ani se nezapojujete do protisoutěžního chování, neprodáváte svůj účet, uživatelské jméno ani své úspěchy z produktů Breachers;

nezasahujete (nepokoušíte se zasahovat) do softwaru používaného na webových stránkách společnosti Breachers nebo v produktech společnosti Breachers ani se nezapojujete do hackerských útoků, rozesílání spamu, instalace malwaru nebo jiných virů;

nesmíte upravovat nebo vytvářet jakákoli odvozená díla z (obsahu) webových stránek společnosti Breachers a produktů společnosti Breachers, ať už vcelku nebo zčásti, ani odstraňovat jakákoli upozornění nebo označení týkající se vlastnických práv;

Webové stránky Breachers a produkty Breachers nesmíte používat v rozporu se smlouvami s třetími stranami, například s uživatelskou smlouvou s poskytovatelem platformy (např. Oculus, Steam, Viveport);

Nesmíte se vydávat za jiného uživatele nebo se pokoušet získat heslo, informace o účtu nebo jiné soukromé informace od jiných uživatelů;

Nesmíte používat osobní údaje, které získáte o jiném uživateli při používání webových stránek Breachers nebo produktů Breachers, k jiným účelům než k zapojení do hry Breachers. Nebudete se pokoušet identifikovat jiného uživatele mimo kontext webových stránek Breachers nebo produktů Breachers nebo jakýmkoli jiným způsobem narušovat soukromí jiného uživatele; a

Souhlasíte s tím, že společnost Triangle Factory co nejdříve upozorníte v každém případě, kdy se dozvíte o osobě, která porušuje podmínky používání nebo zneužívá (obsah) webových stránek Breachers a produktů Breachers.

Vezměte prosím na vědomí, že dodržování tohoto kodexu chování našimi uživateli sledujeme prostřednictvím monitorování chatů, zvukových záznamů a dalších údajů při využívání produktů Breachers. Více informací o takovém monitorování naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

ODKAZY NEBO OBSAH TŘETÍCH STRAN

Webové stránky společnosti Breachers a produkty společnosti Breachers někdy odkazují na webové stránky nebo produkty třetích stran, například poskytovatelů sítí sociálních médií nebo poskytovatelů platforem. Společnost Triangle Factory nemá žádnou kontrolu nad obsahem, který je vytvářen na těchto webových stránkách nebo produktech, a nemůže nést odpovědnost za jakoukoli činnost na těchto webových stránkách nebo produktech. Odkaz na webových stránkách nebo produktech Breachers na webové stránky nebo produkty třetích stran neznamená, že společnost Triangle Factory tyto webové stránky nebo produkty přezkoumala a/nebo schválila či doporučuje. Stejně tak pokud webové stránky nebo produkty třetích stran odkazují na webové stránky Breachers nebo Breachers Products, neznamená to, že společnost Triangle Factory nebo webové stránky Breachers nebo Breachers Products jsou s takovými webovými stránkami jakkoli spojeny nebo že schválily obsah takového externího produktu nebo webové stránky. Doporučujeme vám, abyste se pro více informací seznámili s podmínkami, včetně zásad ochrany osobních údajů, takových produktů nebo webových stránek třetích stran.

Pokud k produktům Breachers přistupujete při využívání platformy (např. Steam, Viveport, Oculus…), musíte dodržovat podmínky používání poskytovatele takové platformy a berete na vědomí jeho zásady ochrany osobních údajů. Společnost Triangle Factory nenese odpovědnost za to, pokud nemůžete získat přístup k produktům Breachers kvůli problémům s takovým poskytovatelem platformy třetí strany nebo jakýmkoli jiným potížím, které se mohou vyskytnout při používání produktů Breachers kvůli takovému poskytovateli platformy.

ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ

Přestože se snažíme poskytovat webové stránky Breachers a produkty Breachers bez chyb a nepřesností a zajistit neustálý přístup k našim webovým stránkám Breachers a produktům Breachers, neposkytujeme žádné záruky ohledně obsahu nebo dostupnosti webových stránek Breachers a produktů Breachers.

V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JSOU WEBOVÉ STRÁNKY Breachers A PRODUKTY Breachers PŘEDÁVÁNY “TAK, JAK JSOU” A VÁŠ POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK Breachers A PRODUKTŮ Breachers JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. TRIANGLE FACTORY SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO POUŽITÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. To zahrnuje mimo jiné to, že nezaručujeme (výslovně ani implicitně), že naše webové stránky Breachers nebo produkty Breachers jsou bez chyb, vad, virů nebo škodlivých komponent.

V NEJVĚTŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEBUDE SPOLEČNOST TRIANGLE FACTORY, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, ÚŘEDNÍCI, ZPROSTŘEDKOVATELÉ A ZÁSTUPCI VŮČI VÁM NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA (i) JAKÉKOLIV ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ Z VAŠEHO ČINU NEBO OPOMÍJENÍ NEBO PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ; (ii) KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU ČINŮ NEBO OPOMÍJENÍ TŘETÍ STRANY NEBO JINÝCH ČINŮ NEBO OPOMÍJENÍ, KTERÉ NEMŮŽEME OVLÁDAT; NEBO (iii) ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO PENĚŽNÍ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ, FINANČNÍCH ZTRÁT, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY MOŽNOSTI NEBO POŠKOZENÍ REPUTACE. Žádné ustanovení těchto Podmínek používání neomezuje odpovědnost společnosti Triangle Factory ani vaši odpovědnost za smrt, zranění osob, podvod nebo podvodné uvedení v omyl nebo jakoukoli kategorii odpovědnosti, kterou nelze omezit zákonem.

Souhlasíte s tím, že společnost Triangle Factory, její příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce odškodníte, ochráníte a ochráníte před jakýmikoliv nároky třetích stran, závazky, soudními spory, vládními žalobami nebo ztrátami, které utrpěly nebo vznikly (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení), které vznikly v důsledku vašeho používání webových stránek společnosti Breachers nebo produktů společnosti Breachers, včetně, ale bez omezení, vašeho porušení těchto Podmínek používání nebo jakéhokoliv platného zákona nebo nařízení.

RŮZNÉ

Tyto Podmínky používání můžete vypovědět vy nebo společnost Triangle Factory. Společnost Triangle Factory může s okamžitou platností ukončit tyto Podmínky používání (zcela nebo částečně), pokud se domnívá, že jste porušili tyto Podmínky používání, nebo pokud již nenabízí příslušné služby. Tyto Podmínky používání může rovněž ukončit s přiměřeným předstihem. Tyto Podmínky používání můžete kdykoli vypovědět. Pokud budou tyto Podmínky používání ukončeny nebo jejich platnost vyprší, nebudete již moci využívat webové stránky společnosti Breachers a/nebo produkty společnosti Breachers a vaše licence podle těchto Podmínek používání bude s okamžitou platností zrušena. Veškerá ustanovení těchto Podmínek používání, která mají podle své povahy přetrvat i po ukončení nebo vypršení platnosti Podmínek používání, zůstávají v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti.

Tyto Podmínky používání představují úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu těchto Podmínek a nahrazují veškerá předchozí jednání, prohlášení nebo dohody, ať už písemné nebo ústní.

Společnost Triangle Factory může kdykoli postoupit své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek používání, a to zcela nebo zčásti, aniž by vás o tom informovala. Nesmíte postoupit ani převést žádná práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek používání na třetí stranu.

Žádná ze stran nenese odpovědnost vůči druhé straně ani se nepovažuje za stranu, která nesplnila nebo porušila tyto Podmínky používání, za nesplnění nebo zpoždění při plnění nebo plnění jakýchkoli povinností podle těchto Podmínek používání v rozsahu a po dobu, po kterou, takové selhání nebo zpoždění je způsobeno nebo vyplývá z příčin, které jsou mimo přiměřenou kontrolu postižené strany (mimo jiné včetně požáru, povodní, embarga, války, válečných událostí, terorismu, nepokojů, občanských nepokojů, stávek, výluk, zásahů vyšší moci nebo jednání, opomenutí nebo zpoždění v jednání jakéhokoli vládního orgánu nebo druhé strany).

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tyto podmínky používání se řídí belgickým právem s vyloučením kolizních ustanovení. Jakékoli spory vyplývající z používání webových stránek společnosti Breachers a produktů společnosti Breachers, včetně těchto Podmínek používání, zásad ochrany osobních údajů a zásad používání souborů cookie, nebo jako jejich důsledek, budou řešeny výhradně příslušnými soudy v belgickém Gentu.

ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Společnost Triangle Factory neustále hledá způsoby, jak zlepšit své služby a produkty. Proto může být čas od času zapotřebí aktualizovat tyto Podmínky používání. Společnost Triangle Factory si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. Změny těchto podmínek používání platí od data zveřejnění nových podmínek používání na této stránce. Proto vás žádáme, abyste se s těmito Podmínkami používání seznamovali pravidelně a před jakýmkoli použitím webových stránek a produktů společnosti Breachers. Budeme se snažit vás informovat (pokud to bude možné) o všech podstatných změnách těchto Podmínek používání. Pokud se změnami těchto Podmínek používání nesouhlasíte, žádáme vás, abyste Webové stránky Breachers a Produkty Breachers dále nepoužívali.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se Podmínek používání, Webových stránek Breachers nebo Produktů Breachers, můžete nás kdykoli kontaktovat poštou na adrese Dublinstraat 35/007, 9000 Ghent, Belgie nebo e-mailem na adrese info@triangle-factory.be.