Gebruiksvoorwaarden Breachers

Laatste update: 21/06/2023

OVER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) regelen het gebruik van deze website (“Breachers Website”) en eventuele Breachers producten, software, virtuele/augmented reality toepassingen of mobiele applicaties (“Breachers Producten”). Deze overeenkomst is tussen u, als gebruiker van de Breachers Producten of bezoeker van de Breachers Website, en Triangle Factory bv (“Triangle Factory,” “wij”), de eigenaar van de Breachers Website en de ontwikkelaar van de Breachers Producten. Wanneer u de Breachers Website of de Breachers Producten gebruikt, stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden. Bezoek de Breachers Website niet en gebruik de Breachers Producten niet als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden of als u niet voldoet aan de vereisten om de Breachers Website of de Breachers Producten te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor de personen die uw account of uw apparaat gebruiken op de Breachers Producten of de Breachers Website. Triangle Factory kan deze Gebruiksvoorwaarden en de hierin verleende licentie beëindigen, uw toegang tot de Breachers Website en de Breachers Producten beperken, opschorten of verwijderen, of (juridische) stappen tegen u ondernemen als wordt vastgesteld dat u deze Gebruiksvoorwaarden schendt, ongeoorloofd gebruik maakt van de beperkte licentie verleend onder deze Gebruiksvoorwaarden, of zich niet houdt aan de Gedragscode.

Alle rechten die u niet uitdrukkelijk zijn verleend onder deze Gebruiksvoorwaarden worden voorbehouden door Triangle Factory en haar licentiegevers. Als er een conflict ontstaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en andere bepalingen die te vinden zijn op de Breachers Website of de Breachers Producten, zullen deze Gebruiksvoorwaarden prevaleren.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN?

Triangle Factory bv (“Triangle Factory,” “wij”), de eigenaar van de Breachers Website en de ontwikkelaar van de Breachers Producten, is verantwoordelijk voor deze Gebruiksvoorwaarden. Triangle Factory is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Dublinstraat 35/007, 9000 Gent, België, en ingeschreven onder ondernemingsnummer BE0822.717.673. Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen door uw verzoek naar het genoemde adres te sturen, of u kunt ons een e-mail sturen naar info@triangle-factory.be.

PRIVACYBELEID & COOKIEBELEID

Wanneer u gebruik maakt van de Breachers Website en Breachers Producten, verwerken wij uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid en behouden we cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. Wij raden u aan deze beleidsdocumenten zorgvuldig en regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Door gebruik te maken van de Breachers Website en Breachers Producten verklaart u kennis te hebben genomen van ons privacybeleid en cookiebeleid. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via privacy@triangle-factory.be.

ELIGIBILITEITSVEREISTEN

U moet minstens 13 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de Breachers Website of de Breachers Producten. Als u een minderjarige bent (ouder dan 13 jaar), moet u deze Gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid en cookiebeleid samen met uw ouder of voogd doornemen. Triangle Factory adviseert ouders en voogden om bekend te raken met de ouderlijke controlefuncties die beschikbaar zijn op de apparaten van minderjarigen.

LICENTIE

Wij verlenen u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de Breachers Website en Breachers Producten te gebruiken waartoe u toegang heeft voor uw niet-commercieel gebruik, mits u deze licentie in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden gebruikt. De inhoud en materialen op deze Breachers Website en de Breachers Producten worden beschermd door handelsmerken, auteursrechten, ontwerprechten, handelsgeheimen en andere eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden of op de Breachers Producten en de Breachers Website kan worden beschouwd als een overdracht of toewijzing van dergelijke rechten. U mag de inhoud of materialen op de Breachers Website of Breachers Producten, inclusief (zonder beperking) de software, geschreven materialen, afbeeldingen, audio- en videomaterialen, niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, verspreiden, verkopen, reverse-engineeren, aanpassen of dergelijke inhoud voor openbare of commerciële doeleinden gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag de Breachers Website en Breachers Producten alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn bedoeld.

Alle titel-, eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Breachers Website en Breachers Producten zijn eigendom van Triangle Factory en de licentiegevers van Triangle Factory. De Breachers Website en Breachers Producten, inclusief hun materialen, worden in licentie gegeven, niet verkocht, voor uw gebruik. Deze licentie verleent geen enkel eigendomsrecht.

GEDRAGSCODE

Bij het gebruik van de Breachers Website en de Breachers Producten stemt u in met de volgende gedragsregels (“Gedragscode”):

U overtreedt geen geldende wetten of voorschriften, inclusief met de inhoud die u op uw account plaatst;

U knoeit niet met de organisatorische en technische maatregelen die door Triangle Factory zijn geïnstalleerd om een veilige omgeving te garanderen voor haar gebruikers of gebruikt geen apparaat of software die deze maatregelen zou kunnen verstoren;

U toont respect voor andere gebruikers, u interfereert niet met hun gebruik van de Breachers Producten en Breachers Website en u plaatst of verspreidt geen inhoud die ongepast is, schadelijk is, haatzaaiend is, lasterlijk, intimiderend, beledigend of bedreigend is of die inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden;

U bedriegt niet, gebruikt geen boost of engageert zich niet in anti-competitief gedrag of verkoopt uw account, gebruikersnaam of uw prestaties van Breachers Producten;

U interfereert niet met de software die wordt gebruikt door de Breachers Website of Breachers Producten of u engageert zich niet in hacken, spammen, het installeren van malware of andere virussen;

U mag de (inhoud van de) Breachers Website en Breachers Producten niet wijzigen of afgeleide werken maken, geheel of gedeeltelijk, of enige eigendomsnotities of labels verwijderen;

U mag de Breachers Website en Breachers Producten niet gebruiken in strijd met uw overeenkomsten met derden, bijvoorbeeld uw gebruikersovereenkomst met een platformaanbieder (bijv. Oculus, Steam, Viveport);

U mag zich niet voordoen als een andere gebruiker of proberen om het wachtwoord, accountinformatie of andere privé-informatie van andere gebruikers te verkrijgen;

U mag persoonlijke gegevens die u ontvangt over een andere gebruiker tijdens het gebruik van de Breachers Website of Breachers Producten niet voor andere doeleinden gebruiken dan om deel te nemen aan een Breachers-spel. U zult niet proberen om een andere gebruiker buiten de context van de Breachers Website of Breachers Producten te identificeren of de privacy van een andere gebruiker op enige andere manier schenden; en

U stemt ermee in Triangle Factory zo snel mogelijk op de hoogte te stellen in geval u zich bewust wordt van een persoon die de Gebruiksvoorwaarden schendt of misbruik maakt van de (inhoud van de) Breachers Website en Breachers Producten.

Houd er rekening mee dat wij de naleving van onze gebruikers aan deze Gedragscode volgen door middel van het monitoren van chats, audioregistraties en andere gegevens wanneer u gebruik maakt van de Breachers Producten. U kunt meer informatie vinden over dergelijke monitoring in ons privacybeleid.

KOPPELINGEN OF INHOUD VAN DERDEN

De Breachers Website en de Breachers Producten verwijzen soms naar websites of producten van derden, zoals sociale medianetwerkaanbieders of platformaanbieders. Triangle Factory heeft geen controle over de inhoud die op dergelijke websites of producten wordt geproduceerd en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige activiteit op deze websites of producten. Een verwijzing op de Breachers Website naar websites of producten van derden betekent niet dat Triangle Factory deze heeft beoordeeld en/of goedkeurt of aanbeveelt. Op dezelfde manier, als websites of producten van derden verwijzen naar de Breachers Website of Breachers Producten, betekent dit niet dat Triangle Factory of de Breachers Website of Breachers Producten op enigerlei wijze verbonden is met dergelijke websites of de inhoud van dergelijke externe producten of websites heeft goedgekeurd. Wij raden u aan de algemene voorwaarden, inclusief het privacybeleid, van dergelijke producten of websites van derden te raadplegen voor meer informatie.

Als u toegang krijgt tot de Breachers Producten terwijl u gebruik maakt van een platform (bijv. Steam, Viveport, Oculus…), dient u te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van dergelijke platformaanbieders en erkent u hun privacybeleid. Triangle Factory is niet verantwoordelijk als u geen toegang kunt krijgen tot de Breachers Producten vanwege problemen met dergelijke platformaanbieders van derden of enige andere moeilijkheden die u kunt tegenkomen bij het gebruik van de Breachers Producten als gevolg van dergelijke platformaanbieders.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Hoewel we ons best doen om de Breachers Website en Breachers Producten zonder fouten of onjuistheden te leveren en te zorgen voor toegang tot onze Breachers Website en Breachers Producten te allen tijde, geven we geen garanties met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van de Breachers Website en Breachers Producten.

TOT HET UITERSTE TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDEN DE Breachers WEBSITE EN DE Breachers PRODUCTEN “ZOALS ZE ZIJN” GELEVERD EN UW GEBRUIK VAN DE Breachers WEBSITE EN Breachers PRODUCTEN GESCHIEDT OP EIGEN RISICO. TRIANGLE FACTORY WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN NIET-INBREUK. Dit omvat, zonder beperking, dat we niet garanderen (uitdrukkelijk of impliciet) dat onze Breachers Website of Breachers Producten vrij zijn van fouten, gebreken, virussen of schadelijke componenten.

TOT HET UITERSTE TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN TRIANGLE FACTORY, HAAR WERKNEMERS, OFFICIEREN, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U VOOR (i) ENIGE VERLIEZEN OF SCHADE DIE VOORTVLOEIEN UIT UW HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN OF SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; (ii) DIE ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN DERDEN OF ENIGE ANDERE HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN DIE BUITEN ONZE CONTROLE VALLEN; OF (iii) VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INDIRECTE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT FINANCIËLE VERLIEZEN, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN KANSEN OF SCHADE AAN DE REPUTATIE. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van Triangle Factory of u beperken voor overlijden, persoonlijk letsel, fraude of frauduleuze misleiding of enige categorie van aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden beperkt.

U stemt ermee in Triangle Factory, haar respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle claims van derden, aansprakelijkheden, rechtszaken, overheidsmaatregelen of verliezen die zijn geleden of opgelopen (inclusief redelijke advocatenkosten) als gevolg van of als gevolg van uw gebruik van de Breachers Website of Breachers Producten, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of enige geldende wet- of regelgeving.

OVERIGE BEPALINGEN

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door u of door Triangle Factory worden beëindigd. Triangle Factory kan deze Gebruiksvoorwaarden (geheel of gedeeltelijk) met onmiddellijke ingang beëindigen als zij van mening is dat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of als zij niet langer de relevante diensten aanbiedt. Het kan deze Gebruiksvoorwaarden ook beëindigen door u een redelijke kennisgeving te geven. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beëindigd of vervallen, kunt u geen gebruik meer maken van de Breachers Website en/of Breachers Producten en zal uw licentie onder deze Gebruiksvoorwaarden onmiddellijk worden ingetrokken. Bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard zijn bedoeld om de beëindiging of het verstrijken van de Gebruiksvoorwaarden te overleven, blijven van kracht na beëindiging of verstrijken.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hierin en vervangen alle eerdere onderhandelingen, vertegenwoordigingen of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling.

Triangle Factory kan haar verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te allen tijde zonder kennisgeving aan u overdragen. U mag geen rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde partij overdragen of overdragen.

Geen van beide partijen zal aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden jegens de andere partij, noch geacht worden te zijn tekortgeschoten onder of deze Gebruiksvoorwaarden te hebben geschonden voor het niet nakomen of vertragen van het nakomen van enige verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden voor zover en zolang een dergelijke niet-nakoming of vertraging wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit oorzaken buiten de redelijke controle van de getroffen partij (inclusief, maar niet beperkt tot brand, overstromingen, embargo’s, oorlog, daden van oorlog, terrorisme, rellen, burgerlijke onlusten, stakingen, lockouts, natuurrampen of daden, omissies of vertragingen in optreden door enige overheidsautoriteit of de andere partij).

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van België, met uitsluiting van de regels inzake conflictenrecht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Breachers Website en Breachers Producten, inclusief deze Gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Gent, België.

WIJZIGINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Triangle Factory is voortdurend op zoek naar manieren om haar diensten en producten te verbeteren. Daarom kunnen updates van deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd nodig zijn. Triangle Factory behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum waarop de nieuwe Gebruiksvoorwaarden op deze pagina worden gepubliceerd. Daarom vragen wij u om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen en voorafgaand aan elk gebruik van de Breachers Website en Breachers Producten. We zullen proberen u (indien mogelijk) op de hoogte te stellen van eventuele materiële wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met de wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, vragen wij u om verder gebruik van de Breachers Website en Breachers Producten te vermijden.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Mocht u vragen hebben over de Gebruiksvoorwaarden, de Breachers Website of de Breachers Producten, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via post op Dublinstraat 35/007, 9000 Gent, België, of per e-mail op info@triangle-factory.be.

PlayStation™Store

Elke content die in een winkel in het spel is gekocht, wordt gekocht van Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) en is onderworpen aan de servicevoorwaarden van PlayStation™Network die bij PlayStation™Store verkrijgbaar zijn. U dient de gebruiksrechten te controleren omdat deze per item kunnen verschillen. Tenzij anderszins vermeld, gelden dezelfde leeftijdsbeperkingen voor content die in een winkel in het spel beschikbaar is als voor het spel zelf.