Regulamin Breachers

Ostatnia aktualizacja: 21/06/2023

O NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA

Niniejsze warunki użytkowania („Warunki Użytkowania”) regulują korzystanie z tej strony internetowej („Strona Breachers”) oraz jakichkolwiek produktów, oprogramowania, aplikacji rzeczywistości wirtualnej/augmentowanej lub aplikacji mobilnych („Produkty Breachers”). Umowa ta obowiązuje między tobą, jako użytkownikiem Produktów Breachers lub odwiedzającym Stronę Breachers, a firmą Triangle Factory bv („Triangle Factory”, „my”), właścicielem Strony Breachers i twórcą Produktów Breachers. Korzystając ze Strony Breachers lub Produktów Breachers, zgadzasz się na niniejsze Warunki Użytkowania. Prosimy o nieodwiedzanie Strony Breachers ani niekorzystanie z Produktów Breachers, jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami Użytkowania lub nie spełniasz wymogów kwalifikacyjnych umożliwiających korzystanie ze Strony Breachers lub Produktów Breachers. Ponosisz odpowiedzialność za osoby korzystające z twojego konta lub twojego urządzenia w Produktach Breachers lub na Stronie Breachers. Triangle Factory może rozwiązać niniejsze Warunki Użytkowania oraz licencję udzieloną na ich mocy, ograniczyć, zawiesić lub zablokować dostęp do Strony Breachers i Produktów Breachers lub podjąć (prawne) działania przeciwko tobie, jeśli uznaje, że naruszasz te Warunki Użytkowania, wykorzystujesz nieuprawnionie ograniczoną licencję udzieloną na mocy tych Warunków Użytkowania lub nie przestrzegasz Kodeksu Postępowania.

Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone tobie na mocy niniejszych Warunków Użytkowania, są zastrzeżone przez Triangle Factory i jego licencjodawców. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami Użytkowania a innymi postanowieniami znajdującymi się na Stronie Breachers lub Produktach Breachers, niniejsze Warunki Użytkowania mają pierwszeństwo.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA TE WARUNKI UŻYTKOWANIA?

Firma Triangle Factory bv („Triangle Factory”, „my”), właściciel Strony Breachers i twórca Produktów Breachers, jest odpowiedzialna za niniejsze Warunki Użytkowania. Triangle Factory to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Dublinstraat 35/007, 9000 Gandawa, Belgia, zarejestrowana pod numerem przedsiębiorstwa BE0822.717.673. Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych Warunków Użytkowania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając swoje zapytanie pod powyższy adres lub przesyłając e-mail na adres info@triangle-factory.be.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Podczas korzystania ze Strony Breachers i Produktów Breachers przetwarzamy twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności i przechowujemy pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie. Zalecamy ci uważne i regularne czytanie tych polityk, aby pozostać poinformowanym o sposobie przetwarzania twoich danych osobowych. Korzystając ze Strony Breachers i Produktów Breachers, oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą polityką prywatności i polityką plików cookie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania twoich informacji osobistych, możesz skontaktować się z nami pod adresem privacy@triangle-factory.be.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI

Aby korzystać ze Strony Breachers lub Produktów Breachers, musisz mieć co najmniej 13 lat. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią (powyżej 13 roku życia), musisz zapoznać się z niniejszymi Warunkami Użytkowania oraz polityką prywatności i polityką plików cookie wraz z rodzicem lub opiekunem. Triangle Factory zaleca opiekunom i rodzicom zapoznanie się z dostępnymi na urządzeniach niepełnoletnich kontrolami rodzicielskimi.

LICENCJA

Udzielamy ci osobistej, ograniczonej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej przeniesieniu, odwołalnej i nieekskluzywnej licencji do korzystania ze Strony Breachers i Produktów Breachers, do których masz dostęp w celach niekomercyjnych, pod warunkiem, że używasz tej licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania. Treści i materiały dostępne na Stronie Breachers i w Produktach Breachers są chronione znakami towarowymi, prawami autorskimi, prawami do wzornictwa, tajemnicami handlowymi i innymi prawami własności intelektualnej oraz własnością przemysłową, a żadne postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania lub na Stronie Breachers i w Produktach Breachers nie można interpretować jako przeniesienia lub udzielenia takich praw. Nie możesz ani w części, ani w całości kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, odtwarzać treści ani materiałów dostępnych na Stronie Breachers lub w Produktach Breachers, w tym (bez ograniczeń) oprogramowania, materiałów piśmienniczych, obrazów, materiałów dźwiękowych i wideo lub używać takich treści w celach publicznych lub komercyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Nie możesz korzystać ze Strony Breachers i Produktów Breachers w inny sposób niż w ich przeznaczeniu.

Tytuł, własność i prawa własności intelektualnej do Strony Breachers i Produktów Breachers oraz ich materiałów należą do Triangle Factory i licencjodawców Triangle Factory. Strona Breachers i Produkty Breachers wraz z ich materiałami są licencjonowane, a nie sprzedawane, do twojego użytku. Ta licencja nie nadaje żadnych praw ani własności.

KODEKS POSTĘPOWANIA

Korzystając ze Strony Breachers i Produktów Breachers, zgadzasz się przestrzegać następujących zasad postępowania („Kodeks Postępowania”):

Nie naruszaj żadnych obowiązujących przepisów ani regulacji, w tym treści, które przesyłasz na swoje konto.

Nie ingeruj w środki organizacyjne i techniczne wprowadzone przez Triangle Factory w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska dla swoich użytkowników ani nie używaj urządzenia ani oprogramowania, które mogłoby zakłócić te środki.

Bądź szanujący wobec innych użytkowników, nie ingeruj w ich korzystanie z Produktów Breachers i Strony Breachers oraz nie przesyłaj ani nie rozpowszechniaj treści nieodpowiednich, szkodliwych, stanowiących mowę nienawiści, zniesławiających, dręczących, obraźliwych lub grożących ani naruszających prawa (własności intelektualnej) osób trzecich.

Nie oszukuj, nie przyspieszaj ani nie angażuj się w działania antykonkurencyjne ani nie sprzedawaj swojego konta, nazwy użytkownika ani swoich osiągnięć z Produktów Breachers.

Nie ingeruj w oprogramowanie używane przez Stronę Breachers lub Produkty Breachers ani nie próbuj hakować, spamować, instalować złośliwe oprogramowanie ani inne wirusy.

Nie możesz modyfikować ani tworzyć jakichkolwiek utworów pochodnych (z treści na Stronie Breachers i w Produktach Breachers), w całości lub w części, ani usuwać informacji własnościowych ani etykiet.

Nie możesz korzystać ze Strony Breachers i Produktów Breachers w sposób sprzeczny z umowami z osobami trzecimi, na przykład umową użytkownika z dostawcą platformy (np. Oculus, Steam, Viveport).

Nie możesz podszywać się pod innego użytkownika ani próbować uzyskać hasła, informacji o koncie ani innych prywatnych informacji od innych użytkowników.

Nie możesz używać danych osobowych, które otrzymujesz od innego użytkownika korzystając ze Strony Breachers lub Produktów Breachers, w innych celach niż uczestnictwo w grze na Stronie Breachers. Nie będziesz próbować zidentyfikować innego użytkownika poza kontekstem Strony Breachers lub Produktów Breachers ani naruszać prywatności innego użytkownika w inny sposób.

Zauważ, że monitorujemy przestrzeganie przez naszych użytkowników tego Kodeksu Postępowania poprzez monitorowanie czatów, nagrań dźwiękowych i innych danych podczas korzystania z Produktów Breachers. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności.

ODNOŚNIKI LUB TREŚCI OSÓB TRZECICH

Strona Breachers i Produkty Breachers czasami zawierają odnośniki do stron internetowych lub produktów osób trzecich, takich jak dostawcy sieci społecznościowych lub dostawcy platform. Triangle Factory nie ma kontroli nad treściami produkowanymi na takich stronach internetowych lub produktach i nie może być odpowiedzialna za działania na tych stronach lub produktach. Odesłanie na Stronie Breachers lub Produktach Breachers do stron internetowych lub produktów osób trzecich nie oznacza, że Triangle Factory przejrzała, zatwierdziła lub poleca takie strony internetowe lub produkty. Podobnie, jeśli strony internetowe lub produkty osób trzecich odnoszą się do Strony Breachers lub Produktów Breachers, nie oznacza to, że Triangle Factory lub Strona Breachers i Produkty Breachers są w jakikolwiek sposób związane z taką stroną lub zatwierdziły treść takiego zewnętrznego produktu lub strony internetowej. Zalecamy zapoznanie się z regulaminami, w tym polityką prywatności, takich produktów lub stron internetowych osób trzecich w celu uzyskania więcej informacji.

Jeśli korzystasz z Produktów Breachers, korzystając z platformy (np. Steam, Viveport, Oculus…), musisz przestrzegać warunków użytkowania takiego dostawcy platformy i akceptować jego politykę prywatności. Triangle Factory nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie możesz uzyskać dostępu do Produktów Breachers z powodu problemów z takim dostawcą platformy trzeciej lub innych trudności, jakie możesz napotkać w korzystaniu z Produktów Breachers z powodu takiego dostawcy platformy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać Stronę Breachers i Produkty Breachers bez błędów lub nieścisłości oraz zapewniać dostęp do Strony Breachers i Produktów Breachers przez cały czas, nie dajemy żadnych gwarancji co do zawartości ani dostępności Strony Breachers i Produktów Breachers.

NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESEM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Strona Breachers I PRODUKTY Breachers SĄ DOSTARCZANE „TAK, JAK SĄ”, A TWOJE KORZYSTANIE Z Strona Breachers I Produktów Breachers JEST NA TWOJE RYZYKO. TRIANGLE FACTORY WYRAŻENIE WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE, JAWNE LUB UKRYTE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE HANDLOWOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYTKOWANIA ORAZ NARUSZENIA PRAW. Obejmuje to, między innymi, że nie gwarantujemy (wyraźnie ani dorozumiane), że nasza Strona Breachers lub Produkty Breachers są wolne od błędów, wad, wirusów ani szkodliwych komponentów.

NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESEM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, TRIANGLE FACTORY, JEJ PRACOWNICY, OFICEROWIE, AGENTY I PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC CIEBIE ZA (i) JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z TWOICH DZIAŁAŃ LUB ZANIEDBAŃ LUB NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA; (ii) KTÓRE WYNIKAJĄ Z DZIAŁAŃ TRZECIEJ STRONY LUB Z INNYCH DZIAŁAŃ LUB ZANIEDBAŃ POZA NASZĄ KONTROLĄ; LUB (iii) ZA SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, POCHODZĄCE LUB KARNE, W TYM, ALE NIE TYLKO, STRATY FINANSOWE, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ SZANSY LUB SZKODY DLA RUFY. Nic w niniejszych Warunkach Użytkowania nie będzie ograniczać odpowiedzialności ani Triangle Factory, ani ciebie za śmierć, uszkodzenia ciała, oszustwo lub wprowadzenie w błąd w złym zamiarze lub jakąkolwiek kategorię odpowiedzialności, której nie można ograniczyć z mocy prawa.

Zgadzasz się na zwolnienie, obronę i zwolnienie Triangle Factory, jej odpowiednich oficerów, dyrektorów, pracowników i agentów od jakichkolwiek i wszystkich roszczeń osób trzecich, odpowiedzialności, pozwów sądowych, działań rządowych lub ponoszonych lub ponoszonych strat lub kosztów (w tym rozsądnych opłat adwokackich) wynikających z lub w wyniku twojego korzystania ze Strony Breachers lub Produktów Breachers, w tym, ale nie tylko, naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub przepisu.

RÓŻNE

Niniejsze Warunki Użytkowania mogą zostać rozwiązane przez ciebie lub przez Triangle Factory. Triangle Factory może rozwiązać te Warunki Użytkowania (w całości lub w części) natychmiast, jeśli uważa, że naruszyłeś te Warunki Użytkowania lub jeśli nie oferuje już odpowiednich usług. Może również rozwiązać te Warunki Użytkowania, udzielając ci odpowiedniego powiadomienia. Ty również możesz rozwiązać te Warunki Użytkowania w dowolnym czasie. Jeśli te Warunki Użytkowania zostaną rozwiązane lub wygasną, nie będziesz już mógł korzystać ze Strony Breachers i/lub Produktów Breachers, a twoja licencja na mocy tych Warunków Użytkowania zostanie odwołana natychmiast. Postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania, które ze swej natury są przeznaczone do przetrwania rozwiązania lub wygaśnięcia Warunków Użytkowania, przetrwają rozwiązanie lub wygaśnięcie.

Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całą umowę między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków Użytkowania i zastępują wszelkie wcześniejsze negocjacje, przedstawienia lub umowy, pisemne lub ustne.

Triangle Factory może przypisać swoje obowiązki na mocy niniejszych Warunków Użytkowania, w całości lub w części, w dowolnym czasie, bez powiadomienia cię. Nie możesz przypisywać ani przenosić żadnych praw ani obowiązków na mocy niniejszych Warunków Użytkowania na osobę trzecią.

Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności ani nie będzie uważana za naruszającą lub złamała niniejsze Warunki Użytkowania w przypadku niezdolności lub opóźnienia w wypełnianiu lub wykonywaniu jakichkolwiek obowiązków na mocy niniejszych Warunków Użytkowania, na tyle i na tyle długo, na ile taka niezdolność lub opóźnienie jest spowodowane lub wynika z przyczyn poza kontrolą rozpatrującej stronę, w tym, lecz nie tylko, pożaru, powodzi, embarga, wojny, aktów wojny, terroryzmu, zamieszek, wojen domowych, strajków, lockoutów, aktów Bożej przemocy lub aktów, zaniechań lub opóźnień w działaniach podejmowanych przez jakikolwiek organ rządowy lub inną stronę.

PRZEPISY PRAWA I JURSYDYKCJA

Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają prawu Belgii, z wyłączeniem jego przepisów dotyczących kolizji praw. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony Breachers i Produktów Breachers, w tym niniejszych Warunków Użytkowania, polityki prywatności i polityki plików cookie, podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Gandawie, Belgia.

ZMIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA

Triangle Factory ciągle szuka sposobów na poprawę swoich usług i produktów. Dlatego może być konieczna od czasu do czasu aktualizacja niniejszych Warunków Użytkowania. Triangle Factory zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym czasie. Zmiany w niniejszych Warunkach Użytkowania będą obowiązywać od daty opublikowania nowych Warunków Użytkowania na tej stronie. Dlatego prosimy o regularne sprawdzanie niniejszych Warunków Użytkowania i zapoznanie się z nimi przed korzystaniem ze Strony Breachers i Produktów Breachers. Postaramy się poinformować cię (jeśli to możliwe) o istotnych zmianach w niniejszych Warunkach Użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami, prosimy o powstrzymanie się od dalszego korzystania ze Strony Breachers i Produktów Breachers.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków Użytkowania, Strony Breachers lub Produktów Breachers, możesz skontaktować się z nami w dowolnym czasie za pomocą poczty pod adresem Dublinstraat 35/007, 9000 Gandawa, Belgia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@triangle-factory.be.

PlayStation™Store

Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) i podlega Warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci PlayStation™Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation™Store. Prawa użytkowania należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra.